18 februari 2017:
 Algemene Ledenvergadering in Sportcentrum de Camp, Bosrand 15-17      3931 AP Woudenberg
                             Aanvang: 13.30 uur
                             Locatie: Sportcentrum de Camp, Bosrand 15-17        3931 AP Woudenberg 
Agenda:
  1.         Opening
  2.         Ingekomen stukken 
  3.         Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 5 maart 2016, gepubliceerd in Glen Nieuws maart 2016.
  4.         Jaarverslag secretaris 2016
  5.         Financieel overzicht 2016, begroting 2017 en vaststellen mandaat penningmeester
  6.         Verslag kascommissie
  7.         Samenstelling kascommissie en benoeming kascommissie 2017  
  8.         Vaststellen contributie 2017
             Het bestuur stelt voor de contributie van €22,50 voor leden; €5,00 voor gezinsleden en €25,00 voor buitenlandse
             leden te handhaven.
 
9.         Verslag pupinfo 2016
10.         Evaluatie Verenigings Fokreglement
11.         De Kampioenschapsclubmatch 2017 zal plaatsvinden op zondag 14 mei 2017 in het Dogcenter in Kerkwijk. Keurmeester de heer                 Harold Gay
12.         Kiezen keurmeester 2018
13.         Uitreiking oorkondes winnaars Glen top tien
14.         Bestuursverkiezing:
             Mevr. Brinkmann stelt haar functie beschikbaar. Het bestuur stelt voor mevr. Geesje Koops in haar plaats als voorzitter te kiezen.
             Statutair aftredend is de heer Richard Verbeek. Het bestuur stelt voor mev. Sabrina van Dijk aan te stellen als penningmeester.                  De heer Verbeek zal de Redactie van het Clubblad overnemen van mevr. Geesje Koops. Ter verdere ondersteuning van het
             bestuur wordt mevr. Willy Rodermans aangesteld als commissaris.
             Tegenkandidaten:
             Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet tenminste één week vóór de vergadering schriftelijk bij het
             secretariaat worden ingediend.
15.        Wat verder ter tafel komt.         
16.         Agendagpunten ingediend door leden. Deze dienen 3 weken voor de ALV te worden ingediend. Agendapunten worden
             gepubliceerd op de website.
17.         Rondvraag
18.         Sluiting
            
    
1 mei:                   Fundag. Manege De Fruithof in Heteren

17 september:     Kampioensclubmatch. Manege De Fruithof in Heteren