10 maart 2018:
 Algemene Ledenvergadering 
                          Aanvang: 13.30 uur
                          Locatie: Sport en Cultureel Centrum Centrum de Camp
                          Bosrand 15-17        3931 AP Woudenberg 
Agenda:
  1.         Opening
  2.         Ingekomen stukken 
  3.         Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 5 maart 2017, gepubliceerd in Glen Nieuws maart 2017.
  4.         Jaarverslag secretaris 2017
  5.         Financieel overzicht 2017, begroting 2018 en vaststellen mandaat penningmeester
  6.         Verslag kascommissie
  7.         Benoeming kascommissie 2018  
  8.         Vaststellen contributie 2018
             Het bestuur stelt voor de contributie van €22,50 voor leden; €5,00 voor gezinsleden en €25,00 voor buitenlandse
             leden te handhaven.
 
9.         Verslag pupinfo 2017
10.         Evaluatie Verenigings Fokreglement
11.         Berisping mevr. Wibier van kennel Glenwolf's
12.         Facebook pagina Dutch Glen of Imaal society
13.         De kampioenschapsclubmatch 2018 zal plaatsvinden op zaterdag 12 mei in het Dogcenter in Kerkwijk. Keurmeester de heer W.                   Wellens
14.         Kiezen keurmeester 2019          
15.         Wat verder ter tafel komt.         
16.         Agendagpunten ingediend door leden dienen uiterlijk 2 weken voor de ALV te worden ingediend. Agendapunten worden
             gepubliceerd op de website.
17.         Rondvraag
18.         Sluiting12 mei: Kampioenschapsclubmatch in het Dogcenter in Kerkwijk