9 maart 2019:
 Algemene Ledenvergadering 
                          Aanvang: 13.30 uur
                          Locatie: Sport en Cultureel Centrum Centrum de Camp
                          Bosrand 15-17        3931 AP Woudenberg 
Agenda:
  1.         Opening
  2.         Ingekomen stukken 
  3.         Vaststelling notulen Algemene Ledenvergadering 10 maart 2018, gepubliceerd in Glen Nieuws maart 2018.
  4.         Jaarverslag secretaris 2018
  5.         Financieel overzicht 2018, begroting 2019 en vaststellen mandaat penningmeester
  6.         Verslag kascommissie
  7.         Benoeming kascommissie 2019 
  8.         Vaststellen contributie 2019
            
  Op de ALV 2018 is besloten om de contributie te verhogen naar 27,50 euro voor leden, 7,50 euro voor gezinsleden en 30 euro                    voor de buitenlandse leden
                 9.         Bestuursverkiezing
                             Statutair aftredend zijn:
              De voorzitter: mevrouw Geesje Koops stelt zich herkiesbaar.
              De commissaris: dhr. Richard Verbeek stelt zich herkiesbaar.
              Tegenkandidaten:
              Een voordracht van tien of meer stemgerechtigde leden moet tenminste één week vóór de vergadering schriftelijk
              bij het secretariaat worden ingediend.
10.         Verslag pupinfo 2018
11          Evaluatie Verenigings Fokreglement
12.         Berisping mevr. Wibier van kennel Glenwolf's
13.         Facebook pagina Dutch Glen of Imaal society
14.         De kampioenschapsclubmatch 2019 zal plaatsvinden op zaterdag 9 mei in het Dogcenter in Kerkwijk. Keurmeester: mevr.
              M. Jansen-Kalshoven                    
15.         Kiezen keurmeester 2020        
16.         Wat verder ter tafel komt.         
              Agendagpunten ingediend door leden dienen uiterlijk 2 weken voor de ALV te worden ingediend. Agendapunten worden
             gepubliceerd op de website.
17.         Rondvraag
18.         Sluiting