Concept notulen Algemene Ledenvergadering op 18 februari 2017 in Woudenberg

Aanwezig Bestuur: Mw. Marisca Brinkmann (voorzitter); mw. Malinka Lingmont (secretaris); mw. Geesje Koops (redactie Clubblad);
dhr. R Verbeek (penningmeester)
Aanwezige leden: mw. S. van Dijk; mw. W. Rodermans; mw. A. Heijnen; dhr. R. Hubner; dhr. E. Lingmont; mw. A. Beenders; dhr. D. Verwijmeren; dhr. H. Verburg
Afwezig met kennisgeving: dhr. en mw. J. Konings; mw. R. Verburg; dhr. P. van Dijk

Opening: De voorzitter heette iedereen welkom op deze, voor haar de laatste, Algemene Ledenvergadering.
Zij had nog een laatste wens: er moet echt gefokt worden en er moeten fokkers komen. Zij heeft de hoop gevestigd op enkele nieuwkomers. Zij is bang dat het ras in Nederland verdwijnen zal terwijl dit ras het alleszins waard is om in stand te worden gehouden.
Ingekomen stukken: Een kennisgeving van de Raad van Beheer over verandering in de ECVO formulieren. Op dit moment zien deze er echter nog hetzelfde uit als vroeger.
Een verzoek van de dames Wibier en Beenders aangaande dubbeldekkingen. Het bestuur is in overleg met de Raad hierover, de dames hebben hier al bericht over ontvangen. Dit overleg zal een vervolg hebben op 23 februari in Amsterdam. M. Lingmont zal hier samen met M. Brinkmann naar toe gaan.
Vaststellen notulen BALV op 1 mei 2016: Deze werden akkoord bevonden.
Oorkondes: de oorkondes voor de Nederlands Kampioenen van dit jaar, My dear Fellow Billy the Kid McJakes van mw. Rini Verburg en Madra Áthas Aoife Aideen an tSolais van mw. A. Beenders werden uitgereikt. De winnaar van de Glen Top Tien, Cairdiulacht Breanainn McAngus van dhr. R. Hubner kreeg ook een oorkonde en voor zijn eigenaar was er een rood jack met opdruk. Ook de overige winnaars van de Glen Top Tien, voor zover aanwezig, kregen een oorkonde.
Financieel overzicht: De vereniging telt op dit moment nog maar 101 leden hetgeen het verlies verklaart van het afgelopen jaar. Er zal dus bezuinigd moeten worden. Toch zal de contributie gelijk blijven. Dhr. Hans Verburg las het verslag van de kascommissie voor. De kascomissie heeft de penningmeester decharge gegeven en het mandaat penningmeester is onveranderd gebleven. 
Voor 2017 zal de kascommissie bestaan uit de heren Rob Hubner en Johan Konings met als reserve dhr. Hans Verburg.
Het Verenigings Fokreglement behoeft geen wijzigingen.
De Kampioenschapsclubmatch: De dag zal beginnen met de jonge honden en gevolgd worden door de ingeschreven honden voor de Kampioenschapsclubmatch. Op het inschrijfformulier zal men voor zowel een lunch als een rijsttafel kunnen inschrijven.
Keurmeester Kampioenschapsclubmatch 2018: De heer Wim Wellens met als tweede mw. Gerda van Stuyvenberg.
Datum is nog niet vastgesteld.
Bestuursverkiezing: Mw. Marisca Brinkmann stelde haar functie beschikbaar. Het bestuur stelde in haar plaats mw. Geesje Koops voor. Dhr. Richard Verbeek heeft zijn laatste jaar als penningmeester volgemaakt en mw. Sabrina van Dijk werd voorgesteld als zijn opvolgster. Als commissaris en extra ondersteuning stelde het bestuur Willie Rodermans voor. Allen werden bij acclamatie gekozen.
Het bestuur bestaat vanaf nu uit:
Mw. Geesje Koops - voorzitter
Mw. Malinka Lingmont - secretaris
Mw. Sabrina van Dijk - penningmeester
Dhr. Richard Verbeek - redactie clubblad en evenementen
Mw. Willie Rodermans - commissaris
Rondvraag: Het voorstel van mw. Marisca Brinkmann om in plaats van de Glen Top Tien in het vervolg een prijs in te stellen voor de Top Glen en de Best Opposite Sex in plaats van voor tien honden. Dit voorstel werd met grote instemming begroet.
Mw. Aimée Beenders vermeldde nog het Glentreffen in september dat door enkele Gleneigenaren werd georganiseerd. Dit evenement gaat echter buiten de vereniging om.

Om half vier sloot de voorzitter de vergadering en wenste iedereen goede reis naar huis.