Concept notulen Algemene Ledenvergadering op 10 maart 2018 in Woudenberg

Aanwezig Bestuur: Mw. Geesje Koops (voorzitter); mw. Malinka Lingmont (secretaris); mw.Sabrina van Dijk (penningmeester); mw. Willy Rodermans (commissaris) en dhr. R Verbeek (redactie clubblad)
Aanwezige leden: mw. M. Brinkmann; dhr. E. Lingmont; dhr. R. Hubner en dhr. H. Verburg
Afwezig met kennisgeving: mw. R. Verburg; dhr. P. van Dijk; dhr. en mw. J. Konings; mw. R. Verburg; mw. S. Boers; mw. N. Verbeek; mw. A. Beenders; dhr. D. Verwijmeren

Opening: De voorzitter opende de vergadering en heette iedereen hartelijk welkom. Het was dankzij de heersende griepepidemie een kleine opkomst.
Ingekomen stukken: Van de heer H. van Benthum ontvingen wij de mededeling dat de universiteit van Bochum niet langer de DNAtests voor het PRA onderzoek zal uitvoeren. In plaats daarvan is er nu een ander laboratorium, Biofocus, dat de tests zal uitvoeren. Bijkomend voordeel hiervan is dat het onderzoek goedkoper gaat worden en dat er behalve met bloedafname nu ook gewerkt kan worden met zogenaamde swabs van wangslijm.
Vaststellen notulen ALV 2017: Deze werden akkoord bevonden.
Topglen: Dit jaar waren er maar liefst twee oorkondes voor de reu Cairdiulacht Breanainn MacAngus van de heer Rob Hubner. Niet alleen behaalde hij de meeste punten op Nederlandse shows maar hij werd dit jaar ook nog eens definitief Nederlands Kampioen! Om deze prestatie extra te benadrukken kreeg de heer Hubner ook nog een voorjaarsgroet in de vorm van een bloemenmandje.
Financieel overzicht: De penningmeester benadrukte nogmaals dat de vereniging dringend moest zoeken naar extra inkomsten vanwege de dalende inkomsten als gevolg van het kleiner wordende ledenaantal. Zij vond het niet juist dat het bestuur hieraan hun steentje al wilde bijdrage door nooit iets te declareren.
Verheugend was het feit dat de clubmatch dit jaar een stuk goedkoper was geworden door de nieuwe locatie. Maar omdat er al sinds de invoering van de euro (2002) nooit een contributieverhoging heeft plaatsgevonden stelde zij voor de contributie te verhogen met 5 euro. Dit voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.
Dus het lidmaatshap zal voor het jaar 2019 27,50 euro bedragen en voor buitenlandse leden 30,00 euro. De bijdrage voor gezinsleden blijft ongewijzigd, 7,50 euro.
Het verslag van de kascommissie werd voorgelezen door dhr. Rob Hubner met een extra compliment naar de penningmeester omdat het er zo puntgaaf uitzag!
De kascommissie heeft de penningmeester decharge gegeven en het mandaat penningmeester is onveranderd gebleven. VOor 2018 zal de kascommissie bestaan uit de heer Rob Hubner en mevr. Marisca Brinkmann.
Bestuursverkiezing: Zowel de secretaris mevr. Malinka Lingmont en de commissaris mevr. Willy Rodermans waren statutair aftredend en werden bij acclamatie herkozen.
Verenigings Fokreglement: De door de Raad van Beheer vastgestelde wijziging aangaande de periode die tussen de geboorte van twee nesten van dezelfde teef moest zitten is aangepast in ons VFR. Het VFR wordt gepubliceerd op de website.
Patella luxatie: Interessant om te weten is dat men nu het onderzoek voor Patella luxatie kan laten administreren bij de Raad van Beheer. Een formulier daarvoor is te downloaden vanaf de website van de Raad.
Berisping mevr. Wibier: De voorzitter legde uit aan de vergadering dat zij de regels aangaande een gezondheidsonderzoek zoals gesteld in het VFR niet was nagekomen. Hiermee heeft zij een groot risico genomen. Gelukkig is e.e.a. goed afgelopen en kon het bij een berisping blijven. Was de uitslag echter anders geweest dan zou de zaak afgehandeld zijn door de Tuchtraad van de Raad van Beheer.
Dutch Glen of Imaal society: Op Facebook is een pagina aangemaakt onder deze naam door een paar Nederlandse Gleneigenaren die niet aangesloten zijn bij onze vereniging. De naam, vrijwel letterlijk in het Engels vertaald de naam van onze vereniging, wekte verwarring bij enkele leden. Het bestuur heeft om deze reden de eigenaren van deze pagina verzocht de naam te wijzigen. Ook hebben wij deze mensen uitgenodigd voor een gesprek. Enthousiaste leden zijn namelijk altijd welkom in een vereniging. Helaas hebben wij hier nooit een reactie op mogen ontvangen en ook de pagina bestaat nog steeds onder deze naam.
Keurmeester Kampioenschapsclubmatch 2019: Daar de datum hiervoor nog niet bekend is kan er nog geen keurmeester worden aangezocht. De vergadering heeft gekozen voor mevr. Mieke Jansen en indien zij verhinderd is, de heer Richard Callogh uit Frankrijk.
Wereldtentoonstelling: Het bestuur zal elk van de drie dagen met één of meer afgevaardigden aanwezig zijn. We zullen informeren naar de mogelijkheid van een stand.
Rondvraag: De heer Verburg bood aan na te vragen bij een aantal drukkers of het clubblad elders misschien goedkoper zou kunnen.

Om 15.45 uur sloot de voorzitter de vergadering en en sprak de wens uit iedereen weer op 12 mei in Kerkwijk te mogen ontmoeten.

11 maart 2018
Malinka Lingmont,
secretaris