Tijdens de laatste ALV van 7 maart jl. zijn diverse besluiten en acties afgesproken die gepubliceerd zijn in de laatste editie van GlenNieuws. De diverse jaarverslagen over 2019, de financiële verslaglegging over 2019 inclusief de goedkeuring door de Kascommissie en de publicatie van de nog niet openbaar gemaakte notulen van de ALV’s van 2019 zijn officieel gemaakt middels publicatie in GlenNieuws van juni 2020.

Een belangrijk agendapunt was het zoeken naar een geschikte kandidaat voor de bestuursfunctie van penningmeester. Welnu, de heer Werner Coenen van Kennel Zora’s Glen’s in Houthalen België heeft zich vrijwillig aangemeld voor deze bestuursfunctie en na een goed en inhoudelijk gesprek met het Bestuur willen wij hem dan ook voordragen aan de leden.

Officieel dient dit plaats te vinden tijdens de volgende ALV (maart 2021) en wij zijn overeengekomen dat dit geen problemen hoeft op te leveren. Onze secretaris, mevrouw Julica Toen, heeft in nauwe samenwerking met de voorzitter de boekhouding volledig onder controle (zie ook de gepubliceerde jaarcijfers over 2019) waardoor de overdracht gefaseerd kan gaan plaatsvinden na natuurlijk goedkeuring door de leden